Kommune

Til sagsbehandler/beskæftigelsesvejleder

Du kan give din borger mulighed for
at få det tilbud som du allerhelst vil tilbyde hende/ham

I et  fagligt  eksternt samarbejde kan der skræddersys det individuelle tilbud din borger har brug for, for at have de bedste forudsætninger til at blive langt mere styrket til sit videre liv.

Jobcenter, Handikap- og Familieafdeling

Forløb oprettes til barnet, den unge, den voksne, familien
for træning af de personlige og sociale kompetencer, mestring, inbyrdes kommunikation, konflikthåndtering, handlekompetencer og strategier, stresshåndtering, angst, kvalificeret selvbestemmelse og samarbejde. Opkvalificering, forandrings- og jobparathed i   styrkebaseret optik.

Særlig specialtilrettelagte forløb der har til formål at øge borgerens  personlige ressourcer.

Sårbare børn og deres familier – Familieafdelingen

 • Børn med behov for en specialpædagogisk tilgang og motorisk træning (aldersgruppe 7-14 år)
  – med behov for træning i sociale sammenhæng
  – børn med særligt behov for ro og stabilitet og tryghed skabende voksenkontakt ud over støtteforanstaltninger.
  Familien: med behov for anden støtte end vejledning fordi barnet og familie må ses i sammenhæng. Grundlaget for gode famlierrelationer er det voksne par og kvaliteten af parrets relationener, da god og dårlig kvalitet smitter af på børnene, og reel paterapi /familie er altid en fordel. Kontakt mig gerne på mail eller på telefon, og få information om hvor jeg som ekstern samarbejdspartner kan hjælpe sagsbehandler, familie og barn.

Famile Unge – Famliefdeling ungeafdeling

 •  Unge  unge som har det svært generelt baggrunden herfor kan være forskelligartet uden diagnose men med variation af belastnings symptomer, unge på vej til udredning/efterfølgende udredning aldersgruppe 11-25 år.
  Ved udtalt manglende selvværd, skævt selvbillede, selvskade, spiseforstyrrelse, problemer i sociale sammenhæng, adfærdsregulering og vrede, følger efter overgreb.
  Ved sorg og kriseramt, og tab i familien, og psykiske sårbare og særligt sensitive. Stille indadvendte forsigtige piger/drenge. Unge med angst og stress problematikker, tvangs handlinger OCD og blandingsdiagnoser (autismespektrum ADD/ADHD/ særlig sårbar og efter overgreb som incest).
  Med familiesamtaler, familieterapi og psykoedukation som helhedsindsats omkring barnet den unge kan jeg som ekstern samarbejdspartner tilbyde aktiviteter som er særligt fremmende for en positiv udvikling omkring den unge og hos den unge. Disse i kortere ellere længerevarende forløb med den unge. Hvor den unge udvikler sine evner og styrker i takt med en stabil voksen kontakt. Ring eller skriv en mail og hør hvad jeg kan bidrage med til den unge og dennes familie.

Voksne
Jobcenter-  arbejdsmarkedsafdeling – Center for beskæftigelse

 • Voksne – og unge voksne ved ønske om opkvalificering, udvikling af personlige og sociale kompetencer ved
  • Nedsat arbejdsevne
  • Særligt sensitve (HSP)
  • Psykomatiske symptomer/Funktionel lidelse /Piskesmæld
  • Angst/Stress/Depression
  • Sygdom/dødsfald
  • Senfølger efter seksuelle overgreb og incest i barndommen
  • Psykisk sårbare, herunder diagnose området ADHD, ADD, OCD, ASF,  Skizotyp- samt Borderline personlighedsforstyrrelse
  • Selvskade og Spiseforstyrrelse Bulimi/BED
  • Lavt selvværd, forvrænget selvbillede, og realitetsfølelse
  • Krise og anden psykisk belastning. Fysiske /psykiske belastningssymptomer.
  En voksen med hændelser der fortsat påvirker dem og begrænser deres evner til at fungere, eller at være en del af arbejdsmarkedet, har et behov for at komme forbi “point og no return” altså det sted i livet som bliver vendepunktet for den enkelte. Hvordan kan jeg som ekstern samarbejdspartne bidrage til at den voksne ledige når forbi “point of no return”? Ring eller skriv en mail til mig få de oplysninger du har brug for til din borger.

Forløb kan tilpasses med:
Samtaleterapi inkluderet kropsterapi og behandling, kost og livstilsvejledning med forslag til kost- og ugeplan.
Bevægelse (motion)med programlagt skema til hjemmetræning, tilpasses gerne i samabrjde med den allerede tilknyttede fysioterapeut.
Træning i følelsesgenkendelse, regulering af tanke-, handle- og adfærdsmønstre.
Smertehåndtering, stress og angst, tilgået via klart definerede metoder . Psykoetarpeutisk ridning(intensiv kropsterapi) Pædagogisk specialtilrettelagt ridning (læring og sansemotorik) Terapeutisk intervention med heste inddraget, den kraftigste metodisk tilgang uden sammenligning.
I et forløb kan tilbydes smerte og stress behandling, md fransk øreakupunktur og frekvens terapi, samt vægtreguleringsprogram (op/ned).

Anden samtaleforløb/rådgivning til borger:
Kombineret krop og psykoterapi, Kognitiv træning, ACT, Mentaliseringsbaseret, Psykodynamisk psykoterapi, Familierådgivning og par samtaler, Psykoedukation med undervisning i adfærd/kommunikation/samarbejde, Optræning og opkvalificering af personlige og sociale kompetencer.
Borgeren kan tilbydes undervisning og hjælp til personlig udvikling gennem  multisystemisk perspektiv. Mentaliseringbaseret tiltag der øger evnen til at forstå egen og andres andel i relationen.

Rapport/udtalelse udarbedes på forlangende til gældende dags tarif. Dog skal altid foreligge samtykke erklæring fra borger.

Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten,l skal foreligge skriftligt og angive, hvilke typer oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål.  Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år.

Se om konsulentydelser